سایت شبیه سازی مقالات مهندسی برق مخابرات شبیه سازی کلیه مقالات ژورنال و کنفرانس مرتبط با رشته مخابرات، شبیه سازی با مطلب و ... این وبلاگ به صورت کاملا تخصصی آماده شبیه سازی مقالات مخابرات و ارائه خدمات شبیه سازی مقالات با استفاده از مطلب C، NS2، Python, ... ازسایت های IEEE و Elsevier و ... در موضاعات مرتبط با مهندسی برق مخابرات است و همچنین ترجمه و شبیه سازی مقالات درخواستی شما را پس از بررسی انجام میدهیم برای این کار تنها کافی است مقاله خود را به ایمیل زیر بفرستید در ضمن هر مقاله ای از هر موضوعی و هر سایتی و هر رشته ای که بخوایید میتوانیم برایتان دانلود کنیم. ایمیل ما: این ایمیل هر روز چندین بار چک می شود telcomsimulation@gmail.com لینک کانال تلگرام: https://t.me/telcomsimulation_channel لینک ادمین کانال: https://t.me/telcomsimulation http://telcomsim.ir 2019-09-18T19:49:12+01:00 text/html 2019-06-19T09:06:13+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim Secrecy Performance of Transmit Antenna Selection for MIMO Relay Systems With Outdated CSI http://telcomsim.ir/post/38 <p>شبیه سازی مقاله از ژورنال ترنزاکشن مخابرات سال 2018</p><p><div style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26" href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26">IEEE Transactions on Communications</a></div><div style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26" href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26"><a data-cke-saved-href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26" href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26">Impact Factor: 4.671</a></a></div></p><p style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26" href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26">Eigenfactor: 0.03774</a></p><p style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26" href="https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=26">Article Influence Score: 1.374</a></p><p><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/qrh9fjwdedtf/Secrecy_Performance_of_Transmit_Antenna_Selection_for_MIMO_Relay_Systems_With_Outdated_CSI.pdf.htm" href="http://uplod.ir/qrh9fjwdedtf/Secrecy_Performance_of_Transmit_Antenna_Selection_for_MIMO_Relay_Systems_With_Outdated_CSI.pdf.htm">فایل PDF</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/4d6osvim0m8m/Pcode_Secrecy_Performance_of_Transmit_Antenna_Selection_for_MIMO_Relay_Systems_With_Outdated_CSI.rar.htm" href="http://uplod.ir/4d6osvim0m8m/Pcode_Secrecy_Performance_of_Transmit_Antenna_Selection_for_MIMO_Relay_Systems_With_Outdated_CSI.rar.htm">کدهای اجرایی</a></p><p>برای دریافت اصل فایلها با ما در ارتباط باشید.<br></p><p style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" href="mailto:telcomsimulation@gmail.com">telcomsimulation@gmail.com</a><br></p><p style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://t.me/telcomsimulation_channel" href="https://t.me/telcomsimulation_channel">https://t.me/telcomsimulation_channel</a><br></p><p style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://t.me/telcomsimulation" href="https://t.me/telcomsimulation">https://t.me/telcomsimulation</a></p> text/html 2019-02-03T07:41:07+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim کانال تلگرام https://t.me/telcomsimulation_channel http://telcomsim.ir/post/37 <p>لینک کانال تلگرام:</p><p style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://t.me/telcomsimulation_channel" href="https://t.me/telcomsimulation_channel">https://t.me/telcomsimulation_channel<br></a></p><p>لینک ادمین کانال:</p><p style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="https://t.me/telcomsimulation" href="https://t.me/telcomsimulation">https://t.me/telcomsimulation<br></a></p><p>تمامی مطالب موجود در سایت در کانال تلگرام موجود است.</p><br data-cke-eol="1"> text/html 2018-06-03T07:56:10+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim لیست مقالات http://telcomsim.ir/post/36 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">فایل PDF مقالات بارگزاری شده در سایت به همراه فایلهای اجرایی آن ها را میتوانید از مسیر زیر دانلود کنید:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><br data-mce-bogus="1" style="font-size: 9pt;"></p><p dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://uplod.ir/users/telcomsimulation/" href="http://uplod.ir/users/telcomsimulation/" title="لیست مقالات" target="_blank" style="font-size: 9pt;">http://uplod.ir/users/telcomsimulation/</a></p> text/html 2018-05-31T02:10:27+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim عنوان و فایل شبیه سازی مقالات ارائه شده در وبلاگ http://telcomsim.ir/post/25 <p><span style="font-family:tahoma,arial">عناوین و فایل شبیه سازی مقالاتی که در وبلاگ گذاشته شده اند در جدول زیر آورده شده است.</span></p><p><br></p><p><span style="font-family:tahoma,arial">ایمیل جهت تماس با ما :&nbsp;(telcomsimulation@gmail.com)</span></p><p><br></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: left; height: 1480px; width: 474px;"><tbody><tr><td dir="RTL" colspan="2" style="text-align:center">عنوان و فایل شبیه سازی مقالات ارائه شده در وبلاگ</td></tr><tr><td dir="RTL" style="text-align:center">&nbsp;دانلود فایل اجرایی</td><td dir="RTL" style="text-align:center">عنوان مقاله&nbsp;</td></tr><tr><td><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/ekk74mw6157r/P_code_--On_Coded_Caching_in_the_Overloaded_MISO--telcomsim.ir.rar.htm" href="http://uplod.ir/ekk74mw6157r/P_code_--On_Coded_Caching_in_the_Overloaded_MISO--telcomsim.ir.rar.htm">Pcode1</a></td><td><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/gu1g1osjvcqm/On_Coded_Caching_in_the_Overloaded_MISO.pdf.htm" href="http://uplod.ir/gu1g1osjvcqm/On_Coded_Caching_in_the_Overloaded_MISO.pdf.htm"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/gu1g1osjvcqm/On_Coded_Caching_in_the_Overloaded_MISO.pdf.htm" href="http://uplod.ir/gu1g1osjvcqm/On_Coded_Caching_in_the_Overloaded_MISO.pdf.htm" style="font-size: 11px;">On Coded Caching in the Overloaded MISO Broadcast Channel</a></a></div></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/gusua95rh8c9/P_code_--Novel_Channel_Estimation_for_NOMA--telcomsim.ir.rar.htm" href="http://uplod.ir/gusua95rh8c9/P_code_--Novel_Channel_Estimation_for_NOMA--telcomsim.ir.rar.htm">Pcode2</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/fsk3mde18v6f/Novel_Channel_Estimation_for_Non-orthogonal.pdf.htm" href="http://uplod.ir/fsk3mde18v6f/Novel_Channel_Estimation_for_Non-orthogonal.pdf.htm">Novel Channel Estimation for Non-orthogonal Multiple Access System</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/kienohnn442s/Pcode--Energy-Efficient_Transmission_Design_in_Non-Orthogonal_Multiple_Access.rar.htm" href="http://uplod.ir/kienohnn442s/Pcode--Energy-Efficient_Transmission_Design_in_Non-Orthogonal_Multiple_Access.rar.htm">Pcode3</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/gh2s7preu8p9/Energy-Efficient_Transmission_Design_in_Non-Orthogonal_Multiple_Access.pdf.htm" href="http://uplod.ir/gh2s7preu8p9/Energy-Efficient_Transmission_Design_in_Non-Orthogonal_Multiple_Access.pdf.htm">Energy-Efficient Transmission Design in Non-Orthogonal Multiple Access</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/jly6pba0kcnq/p_code_-_Throughput__ysis_of_Dual-Hop_Relaying_Energy.rar.htm" href="http://uplod.ir/jly6pba0kcnq/p_code_-_Throughput__ysis_of_Dual-Hop_Relaying_Energy.rar.htm">Pcode4</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/36my6o4y6ikn/Throughput__ysis_of_Dual-Hop_Relaying_Energy.pdf.htm" href="http://uplod.ir/36my6o4y6ikn/Throughput__ysis_of_Dual-Hop_Relaying_Energy.pdf.htm">Throughput Analysis of Dual-Hop Relaying Energy Harvesting Network with TAS/MRC</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/o5lyicbqbz8j/Pcodes_-_Cooperative_Spectrum_Sensing_in_Cognitive_Radio_Networks.rar.htm" href="http://uplod.ir/o5lyicbqbz8j/Pcodes_-_Cooperative_Spectrum_Sensing_in_Cognitive_Radio_Networks.rar.htm">Pcode5</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/1a8c0pab8axc/Cooperative__Spectrum__Sensing_in__Cognitive_Radio_Networks_with_.pdf.htm" href="http://uplod.ir/1a8c0pab8axc/Cooperative__Spectrum__Sensing_in__Cognitive_Radio_Networks_with_.pdf.htm">Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks withKernel Least Mean Square</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/ed6auuw3073z/Pcode--Radio_Resource_Management_Scheme_for_Heterogeneous_Wireless_Networks_Based_on_Access_Proportion_Optimization.rar.htm" href="http://uplod.ir/ed6auuw3073z/Pcode--Radio_Resource_Management_Scheme_for_Heterogeneous_Wireless_Networks_Based_on_Access_Proportion_Optimization.rar.htm">Pcode6</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/smzx8u6l6ks1/Radio_resource_management_scheme_for_heterogeneous_wireless_networks_based_on_access_proportion_opti...__-_libdl.ir.pdf.htm" href="http://uplod.ir/smzx8u6l6ks1/Radio_resource_management_scheme_for_heterogeneous_wireless_networks_based_on_access_proportion_opti...__-_libdl.ir.pdf.htm">Radio Resource Management Scheme for Heterogeneous Wireless Networks Based on Access Proportion Optimization</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/jnw5ci7pnc50/Pcode-optimization_of_apodization_profile_of_chirped_fiber.rar.htm" href="http://uplod.ir/jnw5ci7pnc50/Pcode-optimization_of_apodization_profile_of_chirped_fiber.rar.htm">Pcode7</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/81ihuui1sooy/optimization_of_apodization_profile_of_chirped_fiber.pdf.htm" href="http://uplod.ir/81ihuui1sooy/optimization_of_apodization_profile_of_chirped_fiber.pdf.htm">Optimization of Apodization profile of Chirped Fiber Bragg Grating For Chromatic Dispersion Compensation</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/fzup7l8tdzi5/Pcode--Relay-_isted_OFDM_Transmission.rar.htm" href="http://uplod.ir/fzup7l8tdzi5/Pcode--Relay-_isted_OFDM_Transmission.rar.htm">Pcode8</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/0r6v2ek5pee8/Relay-_isted_OFDM_Transmission_for_Indoor.pdf.htm" href="http://uplod.ir/0r6v2ek5pee8/Relay-_isted_OFDM_Transmission_for_Indoor.pdf.htm">relay assisted ofdm transmission for indoor visible light communication</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/8uq0ulyeb581/Pcode--A_local_normalized_method.rar.htm" href="http://uplod.ir/8uq0ulyeb581/Pcode--A_local_normalized_method.rar.htm">Pcode9</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/49k7lxqgczip/A_local_normalized_method_to_eliminate_riding_waves_appearing_in_the_empirical_AM_FM_decomposition.pdf.htm" href="http://uplod.ir/49k7lxqgczip/A_local_normalized_method_to_eliminate_riding_waves_appearing_in_the_empirical_AM_FM_decomposition.pdf.htm">A&nbsp;&nbsp;local normalized method to eliminate riding waves appearing in the empirical AM/FM decomposition</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/wy2ckz7n3vnl/Pcode--Secure_Performance__ysis_of_Cognitive_Two-Way_Relay_System_with_an_Eavesdropper.rar.htm" href="http://uplod.ir/wy2ckz7n3vnl/Pcode--Secure_Performance__ysis_of_Cognitive_Two-Way_Relay_System_with_an_Eavesdropper.rar.htm">Pcode10</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/5gam8pu0vzgy/Secure_Performance__ysis_of_Cognitive_Two-Way_Relay_System_with_an_Eavesdropper.pdf.htm" href="http://uplod.ir/5gam8pu0vzgy/Secure_Performance__ysis_of_Cognitive_Two-Way_Relay_System_with_an_Eavesdropper.pdf.htm">Secure Performance Analysis of Cognitive Two-Way Relay System with an Eavesdropper</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/7mosgkihi09t/Pcode--_yzing_the_Cloud_Attenuation_on_the.rar.htm" href="http://uplod.ir/7mosgkihi09t/Pcode--_yzing_the_Cloud_Attenuation_on_the.rar.htm">Pcode11</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/06idhqqp5igz/_yzing_the__Cloud__Attenuation__on__the.pdf.htm" href="http://uplod.ir/06idhqqp5igz/_yzing_the__Cloud__Attenuation__on__the.pdf.htm">Analyzing the Cloud Attenuation on the&nbsp;Performance of Free Space Optical Communication</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/7dcigv3o0c8w/Pcode--Modeling_and_Cost__ysis_of_an_Improved.rar.htm" href="http://uplod.ir/7dcigv3o0c8w/Pcode--Modeling_and_Cost__ysis_of_an_Improved.rar.htm">Pcode12</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/t932k9s3izn0/Modeling_and_Cost__ysis_of_an_Improved.pdf.htm" href="http://uplod.ir/t932k9s3izn0/Modeling_and_Cost__ysis_of_an_Improved.pdf.htm">Modeling and Cost Analysis of an Improved Movement-Based Location Update Scheme in Wireless Communication Networks</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/7dcigv3o0c8w/Pcode--Modeling_and_Cost__ysis_of_an_Improved.rar.htm" href="http://uplod.ir/7dcigv3o0c8w/Pcode--Modeling_and_Cost__ysis_of_an_Improved.rar.htm">Pcode13</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/dsbvnfqwpc7k/Queueing__ysis_for_Preemptive_Transmission_in.pdf.htm" href="http://uplod.ir/dsbvnfqwpc7k/Queueing__ysis_for_Preemptive_Transmission_in.pdf.htm">Queueing Analysis for Preemptive Transmission in Underlay Cognitive Radio Networks</a></td></tr><tr><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/vuhbkd4f8dnz/pcode_Proactive_Protection_Scheme_for_Small_Backoff.rar.htm" href="http://uplod.ir/vuhbkd4f8dnz/pcode_Proactive_Protection_Scheme_for_Small_Backoff.rar.htm">Pcode14</a></td><td style="text-align: left;"><a data-cke-saved-href="http://uplod.ir/pi5smg76j0oi/Proactive_Protection_Scheme_for_Small_Backoff.pdf.htm" href="http://uplod.ir/pi5smg76j0oi/Proactive_Protection_Scheme_for_Small_Backoff.pdf.htm">Proactive Protection Scheme&nbsp;for Small Backoff Window Attack over Cognitive Radio Networks</a></td></tr></tbody></table> text/html 2018-01-05T11:24:15+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim On Coded Caching in the Overloaded MISO Broadcast Channel http://telcomsim.ir/post/33 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">شبیه سازی مقاله ای از کنفرانس (2017 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT آماده است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">کدهای اجرایی از آدرس زیر قابل دانلود هستند:</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/149562/P-code---On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO--telcomsim.ir.rar/" href="http://uploadweb.ir/home/download/149562/P-code---On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO--telcomsim.ir.rar/" title="telcomsim.ir/P-code-On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO--telcomsim.ir.rar/" target="_blank" style="font-size: 9pt;">http://uploadweb.ir/home/download/149562/P-code---On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO--telcomsim.ir.rar/</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/149563/On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO.pdf/" href="http://uploadweb.ir/home/download/149563/On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO.pdf/" title="telcomsim.ir/On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO.pdf/" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">http://uploadweb.ir/home/download/149563/On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO.pdf/</span></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/149563/On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO.pdf/" href="http://uploadweb.ir/home/download/149563/On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO.pdf/" title="telcomsim.ir/On-Coded-Caching-in-the-Overloaded-MISO.pdf/" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">برای دریافت اصل فایلها با ایمیل زیر در ارتباط باشید.</span></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;"><span class="name" style="font-size: 9pt;"><span class="num" style="font-size: 9pt;"><a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</a></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-06-22T03:39:27+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم ترکیبی در فضای رنگ HSV مبتنی بر کلاس بند SVM http://telcomsim.ir/post/32 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">در ادامه چکیده ای از پایان نامه با عنوان "&nbsp;&nbsp;&nbsp; تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو با استفاده از الگوریتم ترکیبی در فضای رنگ HSV مبتنی بر کلاس بند SVM" آورده شده است برای آگاهی از نحوه انجام کار درخواست خود را به ایمیل&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">(telcomsimulation@gmail.com)</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;ارسال کنید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">پلاک از ویژگی­های منحصر به فرد­ برای احراز هویت خودروها می­ باشد که تشخیص و شناسایی آن نقش مهمی در سیستم­ های ترابری هوشمند، کنترل ترافیک و شناسایی وسایل نقلیه دارد. چنین سیستم ­هایی شامل دو مرحله ­ی تشخیص محل پلاک و شناسایی کاراکتر­های آن می­ باشد. در این مقاله از روشی ترکیبی جهت تشخیص محل پلاک خودرو در تصاویر رنگی استفاده شده است. در الگوریتم پیشنهادی، ابتدا در مرحله تشخیص به منظور کاهش لبه­ های اضافی موجود در تصویر، پیش ­پردازش­ هایی در حوزه مکان صورت می­ گیرد، سپس با استفاده از تحلیل افکنش افقی بر روی لبه ­های آشکار شده از تصویر، نواحی کاندید برای محل پلاک استخراج شده و در گام بعدی با استفاده از آشکارساز لبه در فضای رنگ HSV و استخراج ویژگی ­ها در این حوزه، محل دقیق پلاک شناسایی می­ شود. در مرحله آخر نیز کاراکتر­های پلاک با بهره ­گیری از کلاس ­بند SVM و اعمال آن بر روی ویژگی­ های بدست آمده از روش هیستوگرام گرادیان و مکان مشخصه، استخراج می ­گردد.</span></p> text/html 2017-06-20T01:53:20+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim پایان نامه بازشناسی تصویر کف دست با استفاده از نقاط کلیدی http://telcomsim.ir/post/31 <p id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_1904" class="yiv6774364412MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal;">در ادامه چکیده ای از پایان نامه با عنوان "بازشناسی تصویر کف دست با استفاده از نقاط کلیدی" آورده شده است برای آگاهی از نحوه انجام کار درخواست خود را به ایمیل <span style="font-family: tahoma, arial;" data-mce-style="font-family: tahoma, arial;">(telcomsimulation@gmail.com)</span> ارسال کنید.</p><p class="yiv6774364412MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal;"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_1903" style="font-size: small; color: black;" lang="FA">سامانه بیومتریک اساساً یک سامانه تشخیص الگو است که با به دست آوردن داده­های بیومتریک از یک فرد عمل می­کند. </span></p><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_1511" class="msg-body inner undoreset" dir="ltr"><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_1906" class="email-wrapped"><div id="yiv6774364412"><div id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_1905" dir="ltr"><p id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_1909" class="yiv6774364412MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal;" dir="RTL" data-mce-style="text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: medium;"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_1908" style="color: black;" data-mce-style="color: black;" lang="FA">در گذشته جهت شناسایی جرم و جنایت­کار، از روال شناسایی اثر انگشت و </span><a id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_3119" title="چهره نگاری" href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_3118" style="color: black;" data-mce-style="color: black;" lang="FA">چهره نگاری</span></a><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_3133" style="color: black;" data-mce-style="color: black;" lang="FA">استفاده می‌شد، اما اکنون سیستم­های مکانیزه‌ای ایجاد شده است</span><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_3217" style="color: black;" dir="LTR" data-mce-style="color: black;"> .</span><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_2041" style="color: black;" data-mce-style="color: black;" lang="FA">اساس این سیستم­ها، بیومتریک است. یعنی از خصیصه‌های فیزیولوژیکی و رفتاری انسان، جهت تشخیص هویت استفاده می­شود. این روش دیگر معایب روش­های سنتی از قبیل بازشناسی مبتنی بر سند­(شناسنامه، پاسپورت و غیره) را ندارد و امنیت و دقت را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است</span><span style="color: black;" dir="LTR" data-mce-style="color: black;">.</span><span id="yui_3_16_0_ym19_1_1497938790077_2042" style="color: black;" data-mce-style="color: black;" lang="FA"> ولی هر کدام از این روش­ها محدودیت­هایی دارند. مثلاً در بازشناسی تصویر اثر انگشت، به تصاویری با وضوح بسیار بالا نیاز است. این محدودیت در بازشناسی تصویر کف­دست برطرف شده است. زیرا در این روش، تشخیص خطوط دست، به دقت بالای تصاویر نیاز ندارد. در عین حال محدودیت­هایی برای این روش نیز وجود دارد. یعنی تصاویر گرفته شده، نباید نسبت به هم دارای چرخش باشند. همچنین شرایط نوری مختلف تصاویر، نباید بر دقت بازشناسی تاثیر بگذارد که هدف اصلی این پژوهش، معرفی الگوریتمی بر اساس ویژگی­های محلی تصویر و سعی در برطرف نمودن مشکلات بازشناسی است. </span></span></p></div></div></div></div> text/html 2017-04-29T05:52:05+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim Novel Channel Estimation for Non-orthogonal Multiple Access Systems http://telcomsim.ir/post/30 <p>مقاله شبیه سازی شده در ارتباط با موضوع Non-Orthogonal Multiple Access است که در سال 2016 منتشر شده اشت و از ژورنال معتبر زیر انتخاب گردیده است.</p><h1 data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;"><a title="telcomsim.ir / Novel Channel Estimation for Non-orthogonal Multiple Access Systems" href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">IEEE Signal Processing Letters</span></a><br data-mce-bogus="1"></h1><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;"><a title="telcomsim.ir / Novel Channel Estimation for Non-orthogonal Multiple Access Systems" href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span class="name">Impact Factor:<span class="num">1.661</span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;"><a title="telcomsim.ir / Novel Channel Estimation for Non-orthogonal Multiple Access Systems" href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span class="name">Eigenfactor:<span class="num">0.01578</span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;"><a title="telcomsim.ir / Novel Channel Estimation for Non-orthogonal Multiple Access Systems" href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=97"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span class="name">Article Influence Score:<span class="num">0.862</span></span></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">کدهای اجرایی از آدرس زیر قابل دانلود هستند:</span></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;"><a title="telcomsim.ir / Pcode" href="http://uploadweb.ir/home/download/77356/P-code---Novel-Channel-Estimation-for-NOMA--telcomsim.ir.rar/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/77356/P-code---Novel-Channel-Estimation-for-NOMA--telcomsim.ir.rar/">http://uploadweb.ir/home/download/77356/P-code---Novel-Channel-Estimation-for-NOMA--telcomsim.ir.rar/</a><br data-mce-bogus="1"></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">برای دریافت اصل فایلها با ایمیل زیر در ارتباط باشید.</span></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><span class="name"><span class="num"><a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com">telcomsimulation@gmail.com</a></span></span></span><br data-mce-bogus="1"></p><p data-mce-style="text-align: left;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;"><img title="telcomsim.ir / Novel Channel Estimation for Non-orthogonal Multiple Access Systems" src="http://s8.picofile.com/file/8293464618/Novel_Channel_Estimation_for_NOMA.jpg" alt="telcomsim.ir / " data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8293464618/Novel_Channel_Estimation_for_NOMA.jpg" width="548" height="836"></span></p><p data-mce-style="text-align: left;">&nbsp;</p> text/html 2017-01-13T07:41:38+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim استخراج ارز دیجیتالی (بیت کوین، لایت کوین، داگ کوین، بیت کوین کش و دش) http://telcomsim.ir/post/34 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایت CoinPot یک حساب وکیف پول واسط برای جمع آوری ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین،لایت کوین ،داگ کوین، دش و بیت کوین کش بوده که با رسیدن به حداقل برداشت هر یک از این ارزهای دیجیتال، می توان درخواست واریز به حساب و کیف پول دیجیتالی(والت) خود دهید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">دو ویژگی تبدیل ارز(Convert) بدون کارمزد و استخراج(Mine) برای هر پنج ارز ذکر شده را نیز دارا می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">حداقل و کارمزد برداشت برای هر یک از ارزها به شرح زیر است(برداشت ها طی ۱-۴۸ ساعت تایید و واریز خواهند شد):</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای BITCOIN (بیت کوین) = حداقل برداشت : ۱۰۰۰۰ ساتوشی – کارمزد برداشت : ۱۰۰۰ ساتوشی (در صورت برداشت بیش از ۵۰۰۰۰ ساتوشی واریز بدون کارمزد و رایگان انجام خواهد شد)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای LITECOIN(لایت کوین) = حداقل برداشت : ۰.۰۰۲ لایت کوین – کارمزد برداشت : رایگان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای DOGECOIN (داگ کوین) = حداقل برداشت : ۵۰ داگ کوین – کارمزد برداشت : رایگان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای DASH (دش) = حداقل برداشت : ۰.۰۰۰۲ دش – کارمزد برداشت : رایگان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای BITCOIN CASH (بیت کوین کش) = حداقل برداشت : ۰.۰۰۰۱ لایت کوین – کارمزد برداشت : رایگان</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در هنگام برداشت امکان وقابلیت واریز به سایر حساب های واسط و کیف پول های دیجیتال براساس کارمزد تعیین شده نیز فراهم آمده است. حساب واسط ،نیازمند برداشت به حساب وکیف پول اصلی برای تبدیل به ریال و سایر ارزها می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">لذا اگر حساب و کیف پول دیجیتالی برای ارزهای بیت کوین،لایت کوین ،داگ کوین،دش و بیت کوین کش ندارید،همین حالا یک حساب مالتی والت شامل اکثر ارز های دیجیتال را به صورت رایگان ایجاد کنید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در حال حاضر چندین سایت به شیوه درامد قطره ای از این حساب واسط پشتیبانی می کنند و درامد حاصل از فعالیت در این فاکت ها به CoinPot واریز واضافه خواهد شد. پس از ساخت و ایجاد این کیف پول واسط،نوبت به شروع فعالیت و کسب درامد رایگان به کمک CoinPot می رسد. برای شروع کار ابتدا در سایت coinpot به آدرس زیر ثبت نام کنید.</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="https://coinpot.co/" target="_blank" data-mce-href="https://coinpot.co" style="font-size: 9pt;">https://coinpot.co</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایت های فاکت(قطره ای) متصل به این والت به شرح زیر هستند که با کلیلک بر روی هر یک از لینکهای زیر ارز بیشتری به دست خواهید آورد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای کسب بیت کوین می­توانید به سایتهای زیر مراجعه کنید:</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایت bitfun:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://bitfun.co/?ref=7BAAE876D3A7" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://bitfun.co/?ref=7BAAE876D3A7" style="font-size: 9pt;">http://bitfun.co/?ref=7BAAE876D3A7</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایت bonusbitcoin:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://bonusbitcoin.co/?ref=BF3E3F926529" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://bonusbitcoin.co/?ref=BF3E3F926529" style="font-size: 9pt;">http://bonusbitcoin.co/?ref=BF3E3F926529</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایت moonbit:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://moonbit.co.in/?ref=0272c43f2fe6" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://moonbit.co.in/?ref=0272c43f2fe6" style="font-size: 9pt;">http://moonbit.co.in/?ref=0272c43f2fe6</a></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">برای کسب لایت کوین می­توانید به سایت moonliteco مراجعه کنید:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://moonliteco.in/?ref=c8ec549387d5" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://moonliteco.in/?ref=c8ec549387d5" style="font-size: 9pt;">http://moonliteco.in/?ref=c8ec549387d5</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای کسب داگ کوین می­توانید به سایت moondoge مراجعه کنید:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://moondoge.co.in/?ref=b6a6cd585aa5" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://moondoge.co.in/?ref=b6a6cd585aa5" style="font-size: 9pt;">http://moondoge.co.in/?ref=b6a6cd585aa5</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای کسب دش می­توانید به سایت moondash مراجعه کنید:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://moondash.co.in/?ref=D14AA121DEAC" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://moondash.co.in/?ref=D14AA121DEAC" style="font-size: 9pt;">http://moondash.co.in/?ref=D14AA121DEAC</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">به منظور افزایش کسب در آمد اگر هر روز اقدام به مراجعه به سایتهای فوق نمایید علاوه بر مقدار معین یک درصد نیز پاداش خواهید گرفت و مثلا در روز صدم پاداش شما دو برابر خواهد شد. در آمد حاصله از سایتهای فوق به حساب شما در coinpot واریز می شود که پس از رسیدن به مقدار تعیین شده قابل انتقال به کیف پول دیجیتالی(والت) خواهد بود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایتهای satoshihero و satoshimonster از بهترین سایتهای کسب بیت کوین است که بیت کوینهای کسب شده را می توانید مستقیما به کیف پول دیجیتالی(والت) خود انتقال دهید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">حداقل و کارمزد برداشت برای این سایتها 20000 ساتوشی و بدون کارمزد است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایت satoshihero:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://satoshihero.com/en/register?r=68g191bj" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://satoshihero.com/en/register?r=68g191bj" style="font-size: 9pt;">http://satoshihero.com/en/register?r=68g191bj</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">سایت satoshimonster:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://satoshimonster.com/en/register?r=68g191bj" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://satoshimonster.com/en/register?r=68g191bj" style="font-size: 9pt;">http://satoshimonster.com/en/register?r=68g191bj</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">از سایتهای عالی جهت کسب داگ کوین که مستقیما به کیف پول دیجیتالی(والت) شما انتقال می دهد سایت freedoge می باشد.</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://freedoge.co.in/?r=1802816" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://freedoge.co.in/?r=1802816" style="font-size: 9pt;">http://freedoge.co.in/?r=1802816</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">از سایت freebitcoin نیز می توانید بیت کوین کسب کنید برای ثبت نام در این سایت به آدرس زیر مراجعه کنید.</p><a href="https://freebitco.in/?r=6587568" target="_blank" title=""><p style="text-align: left; line-height: 18px;"><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px;">https://freebitco.in/?r=6587568</span></font></p><div></div></a><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">اما برای ساخت کیف پول دیجیتالی(والت) خود می توانید از سایتهای گوناگونی استفاده کنید که دو تا از بهترین وقابل اعتماترین آنها در لینکهای زیر آمده است.</span></div><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="https://blockchain.info/" target="_blank" data-mce-href="https://blockchain.info" style="font-size: 9pt;">https://blockchain.info</a></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="https://yobit.net/en" target="_blank" data-mce-href="https://yobit.net/en" style="font-size: 9pt;">https://yobit.net/en</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">پس از ثبت نام در سایتهای فوق می توانید آدرس مربوط به هریک از ارزهای دیجیتالی مربوط به حساب خود را داشته باشید و هنگام انتقال به کیف پول دیجیتالی(والت) خود از آنها استفاده کنید.</p> text/html 2016-12-31T10:42:57+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله "Throughput Analysis of Dual-Hop Relaying Energy Harvesting Network with TAS/MRC" http://telcomsim.ir/post/27 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در این پست شبیه سازی مقاله ای از کنفرانس ISCIT مربوط به سال 2015 و با عنوان&nbsp;"Throughput Analysis of Dual-Hop Relaying Energy Harvesting Network with TAS/MRC" در اختیار دوستان قرار داده می شود. شبیه سازی با نرم افزار متلب صورت گرفته است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">کدهای اجرایی را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a title="telcomsim.blogfa.com/ p code + Throughput Analysis of Dual-Hop Relaying Energy" href="http://uploadweb.ir/home/download/72782/p-code---Throughput-Analysis-of-Dual-Hop-Relaying-Energy.rar/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/72782/p-code---Throughput-Analysis-of-Dual-Hop-Relaying-Energy.rar/" style="font-size: 9pt;">http://uploadweb.ir/home/download/72781/p-code-+-Throughput-Analysis-of-Dual-Hop-Relaying-Energy.rar/</a></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img title="telcomsim.blogfa.com / Throughput Analysis of Dual-Hop Relaying Energy Harvesting Network with TAS/MRC" src="http://s9.picofile.com/file/8280690268/Throughput_Analysis_of_Dual_Hop_Relaying_Energy.jpg" alt="telcomsim.blogfa.com / Throughput Analysis of Dual-Hop Relaying Energy Harvesting Network with TAS/MRC" width="529" height="1315" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8280690268/Throughput_Analysis_of_Dual_Hop_Relaying_Energy.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p> text/html 2016-08-31T06:24:56+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله در رابطه با سنجش طیف به صورت مشارکتی در شبکه های رادیو شناختی http://telcomsim.ir/post/26 <p>در این پست فایلهای اجرایی مقاله کنفرانس 2015 در رابطه با سنجش طیف به صورت مشارکتی در شبکه های رادیو شناختی با عنوان "Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks withKernel Least Mean Square " قرار داده می شود.</p><p>کدهای اجرایی:</p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/67703/Pcodes---Cooperative-Spectrum-Sensing-in-Cognitive-Radio-Networks.rar/" target="_blank" title="http://telcomsim.mihanblog.com/ - Pcodes - Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks">http://uploadweb.ir/home/download/67703/Pcodes---Cooperative-Spectrum-Sensing-in-Cognitive-Radio-Networks.rar/</a></p><p>برای دریافت اصل کدها با ما تماس بگیرید. (telcomsimulation@gmail.com)</p><p><img src="http://s6.picofile.com/file/8265791034/Cooperative_Spectrum_Sensing.JPG" alt="http://telcomsim.mihanblog.com/ -Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2016-06-23T10:57:38+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله "Proactive Protection Scheme for Small Backoff Window Attack over Cognitive Radio Networks" با MATLAB http://telcomsim.ir/post/23 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">مقاله کنفرانس 2014 با عنوان</span>&nbsp;"Proactive Protection Scheme&nbsp;for Small Backoff Window Attack over Cognitive Radio Networks"<span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">با استفاده از مطلب شبیه سازی شده است.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;لازم به ذکر است که برای اجرای کدها ابتدا باید&nbsp;opti toolbox را از آدرس&nbsp;<a href="http://www.i2c2.aut.ac.nz/Wiki/OPTI/" target="_blank" data-mce-href="http://www.i2c2.aut.ac.nz/Wiki/OPTI/" style="font-size: 9pt;">"http://www.i2c2.aut.ac.nz/Wiki/OPTI/</a>" دانلود کرده و به مطلب اضافه کنید.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">کدهای اجرایی مقاله فوق را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید:</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a title="Proactive Protection Scheme for Small Backoff Window Attack over Cognitive Radio Networks" href="http://uploadweb.ir/home/download/66176/pcode-Proactive-Protection-Scheme-for-Small-Backoff.rar/" target="_blank" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/66176/pcode-Proactive-Protection-Scheme-for-Small-Backoff.rar/" style="font-size: 9pt;">http://uploadweb.ir/home/download/66176/pcode-Proactive-Protection-Scheme-for-Small-Backoff.rar/</a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای دریافت اصل کدها با ما تماس بگیرید. (telcomsimulation@gmail.com)</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img title="Proactive Protection Scheme for Small Backoff Window Attack over Cognitive Radio Networks" src="http://uupload.ir/files/zsho_proactive_protection_scheme_for_small_backoff.jpg" alt="" width="537" height="1555" data-mce-src="http://uupload.ir/files/zsho_proactive_protection_scheme_for_small_backoff.jpg" data-mce-style="" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><div><br></div> text/html 2016-05-22T11:23:05+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim فایل اجرایی مقاله " Queueing Analysis for Preemptive Transmission in Underlay Cognitive Radio Networ http://telcomsim.ir/post/22 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">فایلهای اجرایی مقاله "Queueing Analysis for Preemptive Transmission in Underlay Cognitive Radio Networks" را که قبلا در وبلاگ گذاشته بودیم می توانید از آدرس زیر دانلود کنید.</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/65532/Pcode-Queueing-Analysis-for-Preemptive-Transmission-in.rar/" rel="nofollow" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/65532/Pcode-Queueing-Analysis-for-Preemptive-Transmission-in.rar/" style="font-size: 9pt;">http://uploadweb.ir/home/download/65532/Pcode-Queueing-Analysis-for-Preemptive-Transmission-in.rar/</a></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">برای دریافت اصل کدها که با MATLAB شبیه سازی شده است برای ما ایمیل بزنید.(<span style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</span>)</p> text/html 2016-04-19T08:40:50+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله "Modeling and Cost Analysis of an Improved Movement-Based Location Update Scheme in http://telcomsim.ir/post/21 <div><br></div><div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">مقاله شبیه سازی شده با عنوان<a href="http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11277-013-1490-4" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11277-013-1490-4" style="font-size: 9pt;">&nbsp;"Modeling and Cost Analysis of an Improved Movement-Based Location Update Scheme in Wireless Communication Networks"</a>&nbsp;یک مقاله ژورنال از<a href="http://link.springer.com/journal/11277" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://link.springer.com/journal/11277" style="font-size: 9pt;">&nbsp;<span style="font-size: 9pt;">Wireless Personal Communication</span></a>&nbsp;است و با استفاده از مطلب شبیه سازی صورت گرفته است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">کدهای اجرایی مقاله فوق را می توانید از آدرس زیر دانلود کنید:</p><a href="http://uploadweb.ir/home/download/64931/Modeling-and-Cost-Analysis-.rar/" target="_blank" title=""><p><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; line-height: 18px;">http://uploadweb.ir/home/download/64931/Modeling-and-Cost-Analysis-.rar/</span></font></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt; text-align: right;">برای دریافت اصل کدها با ما تماس بگیرید. (</span><span style="font-size: 9pt; text-align: right;">telcomsimulation@gmail.com</span><span style="font-size: 9pt; text-align: right;">)</span></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;<img title="Modeling and Cost Analysis of an Improved" src="http://s6.picofile.com/file/8257113484/Modeling_and_Cost.JPG" alt="Modeling and Cost Analysis of an Improved" width="559" height="800" data-mce-src="http://s6.picofile.com/file/8257113484/Modeling_and_Cost.JPG" data-mce-selected="1" style="border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></p></div> text/html 2016-04-11T10:15:53+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim Nonlinear system identification using IIR Spline Adaptive Filters http://telcomsim.ir/post/20 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">به اطلاع دوستان عزیز می رساند تا چند روز آینده فایلهای اجرایی مقاله ای با عنوان " Nonlinear system identification using IIR Spline Adaptive Filters" در وبلاگ قرار خواهد گرفت. &nbsp;لازم به ذکر است که این مقاله از ژورنال زیر انتخاب شده است و در MATLAB شبیه سازی صورت گرفته است.</span></p><div class="publicationHead" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><div class="title" data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-size: 9pt;">&nbsp;&nbsp;<a class="cLink" title="Go to Signal Processing on ScienceDirect" href="http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651684" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651684" style="font-size: 9pt;">Signal Processing</a>&nbsp;<a class="S_C_volIss" title="Go to table of contents for this volume/issue" href="http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651684/108/supp/C" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651684/108/supp/C" style="font-size: 9pt;">Volume 108</a><span style="font-size: 9pt;"><a class="cLink" title="Go to Signal Processing on ScienceDirect" href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165168414004113" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165168414004113" style="font-size: 9pt;">, March 2015, Pages 30–35</a>&nbsp;:&nbsp;<a href="http://www.journals.elsevier.com/signal-processing/" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.journals.elsevier.com/signal-processing/" style="font-size: 9pt;">www.journals.elsevier.com/signal-</a>processing/</span></div><div class="title" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt;">&nbsp;</div><div class="title" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt;"><p class="metrics-title" style="text-align: left; font-size: 9pt;">Journal Metrics</p><p style="text-align: left; font-size: 9pt;"><span class="tooltip" style="font-size: 9pt;">Source Normalized Impact per Paper (SNIP):&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">2.307</strong><span class="icon" style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"></span></span></p><p style="text-align: left; font-size: 9pt;"><span class="tooltip" style="font-size: 9pt;">SCImago Journal Rank (SJR):&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">1.391</strong><span class="icon" style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"></span></span></p><p style="text-align: left; font-size: 9pt;"><span class="tooltip" style="font-size: 9pt;">Impact Factor:&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">2.209</strong><span class="icon" style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"></span></span></p><p style="text-align: left; font-size: 9pt;"><span class="tooltip" style="font-size: 9pt;">Year Impact Factor:&nbsp;<strong style="font-size: 9pt;">2.360</strong><span class="icon" style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"></span></span></p></div><p class="volIssue" style="text-align: left; font-size: 9pt;">&nbsp;</p></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر در تماس باشید.</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">telcomsimulation@gmail.com</p> text/html 2016-03-05T05:01:04+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله کنفرانس در مطلب با عنوان آنالیز میرایی در مخابرات نوری فضای آزاد http://telcomsim.ir/post/19 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;" style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;">مقاله شبیه سازی شده مربوط به کنفرانس "&nbsp;International conference on Communication and Signal Processing, April 3-5, 2013, India" است. دوستان عزیر می توانند فایلهای اجرایی را از آدرس زیر دانلود کنند.</span></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;" style="font-family: tahoma, arial; font-size: small;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/54155/Analyzing-the--Cloud--Attenuation.rar/" rel="nofollow" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/54155/Analyzing-the--Cloud--Attenuation.rar/" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;">http://uploadweb.ir/home/download/54155/Analyzing-the--Cloud--Attenuation.rar/</a></span></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img title="Analyzing the Cloud Attenuation on the" src="http://s6.picofile.com/file/8257113850/Analyzing_the_Cloud_Attenuation_on_the.JPG" width="578" height="724" data-mce-src="http://s6.picofile.com/file/8257113850/Analyzing_the_Cloud_Attenuation_on_the.JPG" data-mce-selected="1" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p> text/html 2016-02-13T05:43:08+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim تعدادی از مقالات دارای شبیه سازی، بارگذاری شده در وبلاگ http://telcomsim.ir/post/18 <p style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansBold">لیست تعدادی از مقالات به همراه آدرس فایلهای اجرایی جهت دانلود، که تا کنون در وبلاگ بارگذاری شده اند به صورت یکجا در زیر آورده شده است. برای دریافت اصل کدها با ما تماس بگیرید. (<span style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</span>)</font></p><ul style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><li data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;">Radio Resource Management Scheme for Heterogeneous Wireless Networks Based on Access Proportion Optimization</li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/42683/Radio-Resource-Management-Scheme-for-Heterogeneous-Wireless-Networks-Based-on-Access-Proportion-Optimization.rar/" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/42683/Radio-Resource-Management-Scheme-for-Heterogeneous-Wireless-Networks-Based-on-Access-Proportion-Optimization.rar/" style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);">http://uploadweb.ir/home/download/42683/Radio-Resource-Management-Scheme-for-Heterogeneous-Wireless-Networks-Based-on-Access-Proportion-Optimization.rar</span>/</a></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"></li><li dir="rtl" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;Optimization of Apodization profile of Chirped Fiber Bragg Grating For Chromatic Dispersion Compensation</span></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/32364/Pcode-Optimization-of-Apodization-profile-of-Chirped-Fiber.rar/" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/32364/Pcode-Optimization-of-Apodization-profile-of-Chirped-Fiber.rar/" style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);">http://uploadweb.ir/home/download/32364/Pcode-Optimization-of-Apodization-profile-of-Chirped-Fiber.rar/</span></a></span></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"></li><li dir="rtl" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">relay assisted ofdm transmission for indoor visible light communication&nbsp;</span></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/32099/relay-assisted-ofdm-transmission-for-indoor-visible-light-communication.rar/" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/32099/relay-assisted-ofdm-transmission-for-indoor-visible-light-communication.rar/" style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);">http://uploadweb.ir/home/download/32099/relay-assisted-ofdm-transmission-for-indoor-visible-light-communication.rar/</span></a></span></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"></li><li dir="rtl" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">A local normalized method to eliminate riding waves appearing in the empirical AM/FM decomposition</span></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/31970/A-local-normalize-d-method-to-eliminate-riding-waves-appearing.rar/" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/31970/A-local-normalize-d-method-to-eliminate-riding-waves-appearing.rar/" style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);">http://uploadweb.ir/home/download/31970/A-local-normalize-d-method-to-eliminate-riding-waves-appearing.rar/</span></a></span></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"></li><li dir="rtl" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">Secure Performance Analysis of Cognitive Two-Way Relay System with an Eavesdropper</span></li><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Iransans; color: #3366ff;" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/31751/Secure-Performance.rar/" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/31751/Secure-Performance.rar/" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span data-mce-style="color: #3366ff;" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 102, 255);">http://uploadweb.ir/home/download/31751/Secure-Performance.rar/</span></a></span></li></ul><p dir="rtl" data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p><ul style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><li dir="ltr" data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 9pt; text-align: left;"><p style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="font-family: Mihan-Iransans;" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: 9pt;">&nbsp;</span></p></li></ul> text/html 2016-02-02T03:43:21+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim ترجمه مقاله در ارتباط با تئوری اطلاعات http://telcomsim.ir/post/16 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 9pt;"><br></span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-IransansLight">در این پست ترجمه مقاله ای در ارتباط با موضوع&nbsp;تئوری اطلاعات و با عنوان "&nbsp;From the Information Bottleneck to the Privacy Funnel " قرار داده شده است.</font></span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-IransansLight">دوستانی که مایل به دریافت مقاله و ترجمه اش هستند لطفا با ایمیل ما (telcomsimulation@gmail.com) مکاتبه کنند.</font></span></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8257114368/From_the_Information_Bottleneck_to_the_Privacy_Funnel.JPG" alt=""></p> text/html 2016-01-31T03:17:44+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله " Radio Resource Management Scheme for Heterogeneous Wireless Networks Based on Acce http://telcomsim.ir/post/15 <div><br></div><div><br></div><div><p style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="Mihan-IransansLight">در این پست شبیه سازی &nbsp;<span style="font-size: 9pt;">مقاله ای با عنوان "&nbsp;مدیریت منابع رادیویی در شبکه های بی سیم ناهمگن بر اساس بهینه سازی&nbsp;نسبت دسترسی" در وبلاگ قرا می گیرد. دوستان عزیز می توانند کدهای اجرایی این مقاله را از آدرس زیر دانلود کنند و مطابق توضیح داده شده به اجرای آن بپردازند. افرادی که اصل کدها را می خواهند داشته باشند درخواستشون را برای ما ایمیل (<span style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</span>) کنند.</span></font></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/42683/Radio-Resource-Management-Scheme-for-Heterogeneous-Wireless-Networks-Based-on-Access-Proportion-Optimization.rar/" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/42683/Radio-Resource-Management-Scheme-for-Heterogeneous-Wireless-Networks-Based-on-Access-Proportion-Optimization.rar/" style="font-size: 9pt;">http://uploadweb.ir/home/download/42683/Radio-Resource-Management-Scheme-for-Heterogeneous-Wireless-Networks-Based-on-Access-Proportion-Optimization.rar/</a></span></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img title="Radio Resource Management Scheme for Heterogeneous" src="http://s7.picofile.com/file/8257114842/Radio_Resource_Management_Scheme_for_Heterogeneous.JPG" width="556" height="796" data-mce-src="http://s7.picofile.com/file/8257114842/Radio_Resource_Management_Scheme_for_Heterogeneous.JPG" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-selected="1" style="border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p></div> text/html 2016-01-24T09:15:11+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim مدیریت منابع رادیویی در شبکه های بی سیم ناهمگن بر اساس بهینه سازی نسبت دسترسی http://telcomsim.ir/post/14 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">به اطلاع دوستان عزیز می رساند تا چند روز آینده فایلهای اجرایی مقاله ای با عنوان "&nbsp;مدیریت منابع رادیویی در شبکه های بی سیم ناهمگن بر اساس بهینه سازی&nbsp;نسبت دسترسی" در وبلاگ قرار خواهد گرفت. &nbsp;لازم به ذکر است که این مقاله از ژورنال زیر انتخاب شده است.</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS, VOL. 15, NO. 5, OCTOBER 2013</p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر در تماس باشید.</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="text-align: left; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</span></p> text/html 2016-01-24T08:59:08+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی و حل کلیٍّه تمارین مربوط به دروس مخابراتی با استفاده از نرم افزارهای متلب (مطلب) و ... http://telcomsim.ir/post/13 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">تمارین درسی مرتبط با تمامی دروس مخابراتی اعم از حل دستی و شبیه سازی توسط کارشناسان ما انجام می شود. افرادی که می خواهند تمرین های کلاسیشان را حل کنیم کافی است تمرین را برای ما ایمیل کنند.</p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</span></p><div><span style="font-size: 9pt;"><br></span></div> text/html 2016-01-23T01:25:33+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim مقاله شبیه سازی در زمینه های مختلف مخابرات با استفاده از نرم افزارهای متلب(مطلب)، NS2 و C++ و... http://telcomsim.ir/post/12 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">شبیه سازی در زمینه های گوناگون مرتبط با مهندسی برق مخابرات اعم از مخابرات بیسیم، شبکه های رادیوشناختی (CRN)، شبکه های حسگری بیسیم (WSN)، طراحی MAC، &nbsp;امنیت شبکه، کدینگ منبع، کدینگ کانال، رمزنگاری، OFDM، مخابرات نوری، بهینه سازی، مباحث مرتبط با پردازش سیگنال، پردازش تصویر و ... توسط کارشناسان ما با بهترین کیفیت انجام می&nbsp;شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">تنها کافی است موضوع خود را به ما ایمیل (<a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com)" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com)" style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com)</a>&nbsp;بزنید تا مقاله در رابطه با موضوع درخواستی شما انتخاب و شبیه سازی شود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزارهای مختلف مانند متلب(مطلب) &nbsp;وهر نرم افزاری که مقاله استفاده کرده است انجام می شود.</p> text/html 2016-01-20T04:08:58+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله در رابطه با فیبرنوری و بهینه سازی با متلب http://telcomsim.ir/post/10 <p>در این پست شبیه سازی یک مقاله در رابطه با فیبر نوری با استفاده از نرم افزار متلب (مطلب) خدمت دوستان گذاشته میشه. برای دانلود کدهای اجرایی متلب میتونید فایلها را از لینک زیر دانلود کنید:</p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">http://uploadweb.ir/home/download/32364/Pcode-Optimization-of-Apodization-profile-of-Chirped-Fiber.rar/</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;">دوستانی که اصل فایلها را می خواهند به ما ایمیل (<a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com">telcomsimulation@gmail.com</a>) بزنند.</p><p style="text-align: right;" data-mce-style="text-align: right;" align="center"><img title="Optimization of Apodization profile of Chirped Fiber ..." src="http://s7.picofile.com/file/8257116284/optimizationofapodizationprofileofchirpedfiber.jpg" width="559" height="1655" data-mce-src="http://s7.picofile.com/file/8257116284/optimizationofapodizationprofileofchirpedfiber.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; line-height: 18px;"></p> text/html 2016-01-18T11:45:28+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim تعیین مقاله برای پروژه های درسی مهندسی برق مخابرات http://telcomsim.ir/post/9 <p>به اطلاع تمامی دوستان می رساند که انتخاب مقاله برای پروژه های درسی تمامی دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات توسط کارشناسان ما انجام می شود. تنها کافی است دوستان درخواست خود را به ایمیل ما (<a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com">telcomsimulation@gmail.com</a>) بفرستند. در اولین فرصت مقاله برای شبیه سازی انتخاب می شود.</p><p>در ارسال درخواست لطفا نوع درخواست خود اعم از اینکه مقاله کنفرانس باشه یا ژورنال، آخرین زمانی که برای ارائه دارید، هزینه درنظر گرفته و سایر اطلاعاتی که به انتخاب مقاله کمک می کند برای ما بفرستید.</p> text/html 2016-01-15T10:21:02+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی مقاله relay assisted ofdm transmission for indoor visible light communication در مطلب http://telcomsim.ir/post/8 <p style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans">در این پست شبیه سازی مقاله relay assisted ofdm transmission for indoor visible light communication در مطلب ارائه شده است.</font></p><p style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans">برای دانلود فایلهای اجرایی (Pcode) به آدرس زیر مراجعه کنید:</font></p><p data-mce-style="text-align: left;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/32099/relay-assisted-ofdm-transmission-for-indoor-visible-light-communication.rar/" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/32099/relay-assisted-ofdm-transmission-for-indoor-visible-light-communication.rar/" style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-Iransans">http://uploadweb.ir/home/download/32099/relay-assisted-ofdm-transmission-for-indoor-visible-light-communication.rar/</font></a></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">افرادی که کدها (mfile) را میخوان درخواستشون به&nbsp;<a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</a>&nbsp;ارسال کنند.</font></p><p data-mce-style="text-align: right;" style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8257116792/Relay_Assisted_OFDM_Transmission_for_Indoor.jpg" alt=""></p> text/html 2016-01-13T06:40:34+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim شبیه سازی A local normalized method ... در متلب (مطلب) http://telcomsim.ir/post/7 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">در این پست فایلهای اجرایی شبیه سازی مقاله "</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">A local normalized method to eliminate riding waves appearing in the empirical AM/FM decomposition" قرا داده شده است.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">برای دانلود کدهای اجرایی (Pcode) در مطلب میتونید به آدرس زیر مراجعه کنید:</p><p dir="ltr" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">http://uploadweb.ir/home/download/31970/A-local-normalize-d-method-to-eliminate-riding-waves-appearing.rar/</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">افرادی که کدها (mfile) را میخوان درخواستشون به&nbsp;<a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" style="font-size: 9pt;">telcomsimulation@gmail.com</a>&nbsp;ارسال کنند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><img src="http://oi64.tinypic.com/rmmzxf.jpg" alt="" width="567" height="802" data-mce-src="http://oi64.tinypic.com/rmmzxf.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</p> text/html 2016-01-11T03:26:40+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim معرفی مقاله Secure Performance Analysis of Cognitive Two-Way Relay System with an Eavesdropper جهت ش http://telcomsim.ir/post/6 <p><font face="Mihan-Iransans">دوستانی که شبیه سازی مقاله زیر را می خواهند داشته باشند لطفا درخواستشون به ایمیل telcomsimulation@gmail.com بفرستند تا مقاله براشون فرستاده شود و بعد از بررسی مقاله به ما ایمیل بزنند تا فایل شبیه سازی هم براشون فرستاده شود.</font></p><p><font face="Mihan-Iransans">لازم به ذکر است که شبیه سازی مقاله در MATLAB انجام شده است و موجود است و بلافاصله پس از درخواست در اختیارتان قرار خواهد گرفت. فایلهای اجرایی این مقاله رو میتونید از آدرس زیر دانلود کنید</font></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans">http://uploadweb.ir/home/download/31751/Secure-Performance.rar/</font></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans">Secure Performance Analysis of Cognitive Two-Way Relay System with an Eavesdropper</font></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;" align="right"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://oi64.tinypic.com/2nhhi1d.jpg" alt="" data-mce-src="http://oi64.tinypic.com/2nhhi1d.jpg" height="787" width="552"></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2016-01-11T03:25:16+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim معرفی مقاله PHY/MAC Signalling Protocols for Resilient Cognitive Radio Networks جهت شبیه سازی http://telcomsim.ir/post/5 <p><font face="Mihan-Iransans">دوستانی که شبیه سازی مقاله زیر را می خواهند داشته باشند لطفا درخواستشون به ایمیل telcomsimulation@gmail.com بفرستند تا مقاله براشون فرستاده شود و بعد از بررسی مقاله به ما ایمیل بزنند تا فایل شبیه سازی هم براشون فرستاده شود.</font></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans">PHY/MAC Signalling Protocols for Resilient Cognitive Radio Networks</font></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><img src="http://oi66.tinypic.com/2iaer83.jpg" alt="" data-mce-src="http://oi66.tinypic.com/2iaer83.jpg" height="786" width="628"></p> text/html 2016-01-11T03:14:28+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim معرفی مقاله جهت شبیه سازی با متلب (مطلب) در رابطه با تئوری صف و شبکه های رادیوشناختی (CRN) http://telcomsim.ir/post/4 <p><font face="Mihan-Iransans">دوستانی که شبیه سازی مقاله زیر را می خواهند داشته باشند لطفا درخواستشون به ایمیل telcomsimulation@gmail.com بفرستند تا مقاله براشون فرستاده شود و بعد از بررسی مقاله به ما ایمیل بزنند تا فایل شبیه سازی هم براشون فرستاده شود.</font></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans"><br>Queueing Analysis for Preemptive Transmission in Underlay Cognitive Radio Networks</font></p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">&nbsp;</p><p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;"><img src="http://oi63.tinypic.com/2uqf88w.jpg" alt="" data-mce-src="http://oi63.tinypic.com/2uqf88w.jpg" height="748" width="578"></p> text/html 2016-01-11T03:08:59+01:00 telcomsim.ir telcomsim telcomsim انتخاب مقاله توسط کارشناسان http://telcomsim.ir/post/3 <p><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial; font-size: large;">کسانی که می خواهند مقاله توسط کارشناسان ما تعیین شود می توانند موضوع کلی مقاله را به همراه نوع مقاله (ژورنال و کنفرانس) سال انتشار، مدت زمان لازم برای انجام شبیه سازی و مبلغی که برای شبیه سازی در نظر گرفته اند به ایمیل ما به آدرس <span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;"> <a href="mailto:telcomsimulation@gmail.com" data-mce-href="mailto:telcomsimulation@gmail.com">telcomsimulation@gmail.com</a></span> بفرستند کارشناسان ما مقاله مورد نظر را پیدا کرده و بعد از تائید توسط شما شروع به کار خواهد شد.</span></font></p><p><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-family: tahoma,arial; font-size: large;">دز این روش چون مقاله توسط خود کارشناسان تعیین می شود مسلما مدت زمان انجام کار کمتر خواهد بود</span></font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font>